....Firma nasza stara się we wszystkich nieruchomościach minimalizować koszty eksploatacji bieżącej a jednocześnie wyprowadzić budynki z istniejących, czasem wieloletnich zaniedbań remontowych.
Nieruchomości rozliczane są z poniesionych kosztów za faktycznie wykonane prace. Daje to duże oszczędności wszystkim Wspólnotom. Dla każdej Wspólnoty prowadzona jest odrębna księgowość umożliwiająca ewidencję kosztów i przychodów oraz opłat wnoszonych przez właścicieli.

Dla Państwa nieruchomości proponujemy za zarządzanie - administrowanie miesięczną stawkę w wysokości od 0,65 - 0,75zł. / m2 powierzchni użytkowej nieruchomości (w tym księgowość i koszty biurowe). Konkretna kwota zostanie uzgodniona z zarządem po zapoznaniu się ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami i oczekiwaniami ze strony wspólnoty.

 
Administracja obiektem obejmuje:
 • prowadzenie i aktualizację spisu lokali wchodzących w skład nieruchomości wspólnej;
 • prowadzenie i aktualizację przekazanej przez wspólnotę książki obiektu oraz bieżącej dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej;
 • pomoc w zawarciu umowy rachunku bankowego na rzecz wspólnoty (o ile go nie posiada);
 • przechowywanie uzupełnianie oraz zabezpieczenie dokumentacji użytkowej;
 • pomoc w zawieraniu na rzecz wspólnoty umów na stałe dostawy mediów: energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody, składowania i wywozu nieczystości stałych i płynnych oraz kontrolę wykonywania tych umów; pomoc w zawieraniu bądź kontynuacji umowy ubezpieczenia budynku stanowiącego część nieruchomości wspólnej na rzecz wspólnoty;
 • przygotowywanie projektów uchwał wspólnoty wraz z listami do głosowania;
 • organizowanie zebrań wspólnoty; indywidualne zbieranie głosów oraz zawiadamianie o treści uchwał podjętych tą metodą;
 • zawiadamianie właścicieli lokali, dokonywane w formie pisemnej, o zmianie wartości kosztów zarządu nieruchomością wspólną w związku ze zmianą cen za świadczenie usług wchodzących w ich skład;
 • stałą współpracę z właścicielami oraz zarządem nieruchomości;
 • oraz wszelkie inne zadania powierzone nam w ramach umowy podpisanej z zarządem wspólnoty.
 
Zakres oferowanej obsługi księgowej obejmuje:
 • przygotowanie projektów planów gospodarczych na podstawie analizy kosztów Wspólnoty Mieszkaniowej oraz korekty tych planów w miarę potrzeb
 • przygotowanie i dostarczenie informacji o opłatach miesięcznych dla członków Wspólnoty Mieszkaniowej
 • opłacanie podatków i innych opłat publiczno-prawnych
 • ewidencję rozliczeń z członkami z tytułu opłat, rozliczanie mediów zgodnie z odczytami liczników i przyjętymi regulaminami Wspólnoty Mieszkaniowej
 • comiesięczną analizę i windykację zaległości z tytułu opłat członków:
 • dokonywanie rozliczeń finansowych Wspólnoty Mieszkaniowej poprzez rachunek bankowy
 • rozliczanie wykonania rocznego planu gospodarczego, w tym wyodrębnionego funduszu remontowego,
 • analizę przychodów i kosztów Wspólnoty Mieszkaniowej oraz przekazanie dla Zarządu comiesięcznego sprawozdania finansowego
 • sporządzenie rocznego bilansu zgodnego z wymogami Urzędu Skarbowego:
 • oraz wszelkie dodatkowe działania uzgodnione z zarządem danej wspólnoty.
 
Nadzór nad eksploatacją i konserwacją nieruchomości, co obejmuje:
 • kontrolę i przeglądy okresowe, sprawdzające stan techniczny nieruchomości;
 • pośrednie zapewnienie okresowych kontroli instalacji gazowej;
 • zapewnienie pogotowia technicznego w przypadku poważnych awarii;
 • pośrednie zapewnienie okresowych kontroli przewodów wentylacyjnych, dymowych oraz spalinowych, oraz ich bieżące naprawy;
 • pośrednie zapewnienie okresowych kontroli instalacji piorunochronnej, oraz jej bieżące naprawy;
 • pośrednie zapewnienie okresowych kontroli i pomiarów instalacji elektrycznych;
 • przeglądy instalacji centralnego ogrzewania (o ile jest);
 • pośrednie zapewnienie okresowych kontroli urządzeń dźwigowych;
 • zapewnienie pośredniego wykonywania napraw głównych bądź napraw bieżących;
 • asystę osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, jako wsparcie merytoryczne, podczas odbioru robót remontowych.