Oferta

Oferujemy Państwu kompleksową usługę opieki nad obiektem.

Zapewniamy szybką reakcję na zgłaszane przez mieszkańców i Zarządy potrzeby, profesjonalną opiekę administartorską. Prowadzimy dla każdej Wspólnoty odrębną księgowość, oraz rozliczenia eksploatacji.
Współpracujemy z firmami zapewniającymi pełną obsługę w zakresie bieżącej eksploatacji, utrzymania czystości, napraw i remontów.

Dla każdej nieruchomości proponujemy miesięczną stawkę, której wysokość jest uzgadniana z zarządem po zapoznaniu się ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami i oczekiwaniami ze strony wspólnoty.

  Zakres prac administracyjnych:

 • prowadzenie i aktualizacja spisu lokali wchodzących w skład nieruchomości wspólnej
 • prowadzenie i aktualizacja przekazanej przez wspólnotę książki obiektu oraz bieżącej dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej
 • pomoc w zawarciu umowy rachunku bankowego na rzecz wspólnoty
 • przechowywanie uzupełnianie oraz zabezpieczenie dokumentacji użytkowej
 • pomoc w zawieraniu na rzecz wspólnoty umów na stałe dostawy mediów: energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody, składowania i wywozu nieczystości stałych i płynnych oraz kontrolę wykonywania tych umów
 • pomoc w zawieraniu, bądź kontynuacji umowy ubezpieczenia budynku stanowiącego część nieruchomości wspólnej na rzecz wspólnoty
 • przygotowywanie projektów uchwał wspólnoty wraz z listami do głosowania
 • organizowanie zebrań wspólnoty; indywidualne zbieranie głosów oraz zawiadamianie o treści uchwał podjętych tą metodą
 • zawiadamianie właścicieli lokali, dokonywane w formie pisemnej, o zmianie wartości kosztów zarządu nieruchomością wspólną w związku ze zmianą cen za świadczenie usług wchodzących w ich skład
 • stała współpraca z właścicielami oraz zarządem nieruchomości
 • wszelkie inne zadania powierzone nam w ramach umowy podpisanej z zarządem wspólnoty

  Zakres obsługi księgowej:

 • przygotowanie i korekty projektów planów gospodarczych na podstawie analizy kosztów Wspólnoty Mieszkaniowej
 • przygotowanie i dostarczenie informacji o opłatach miesięcznych dla członków Wspólnoty Mieszkaniowej
 • opłacanie podatków i innych opłat publiczno-prawnych
 • ewidencja rozliczeń z członkami z tytułu opłat, rozliczanie mediów zgodnie z odczytami liczników i regulaminami Wspólnoty Mieszkaniowej
 • comiesięczna analiza i windykacja zaległości z tytułu opłat
 • rozliczenia finansowe Wspólnoty Mieszkaniowej poprzez rachunek bankowy
 • rozliczanie wykonania rocznego planu gospodarczego, w tym wyodrębnionego funduszu remontowego,
 • analiza przychodów i kosztów Wspólnoty Mieszkaniowej oraz przekazanie dla Zarządu comiesięcznego sprawozdania finansowego
 • sporządzenie rocznego bilansu zgodnego z wymogami Urzędu Skarbowego
 • wszelkie dodatkowe działania uzgodnione z zarządem danej wspólnoty

  Zakres opieki nad exploatacją, remontami:

 • kontrola i przeglądy okresowe, sprawdzające stan techniczny nieruchomości
 • pośrednie zapewnienie okresowych kontroli instalacji gazowej
 • zapewnienie pogotowia technicznego w przypadku poważnych awarii
 • pośrednie zapewnienie okresowych kontroli przewodów wentylacyjnych, dymowych oraz spalinowych, oraz ich bieżące naprawy
 • pośrednie zapewnienie okresowych kontroli instalacji piorunochronnej, oraz jej bieżące naprawy
 • pośrednie zapewnienie okresowych kontroli i pomiarów instalacji elektrycznych
 • przeglądy instalacji centralnego ogrzewania
 • pośrednie zapewnienie okresowych kontroli urządzeń dźwigowych
 • zapewnienie pośredniego wykonywania napraw głównych bądź napraw bieżących
 • pośrednie zapewnienie asysty osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, jako wsparcie merytoryczne, podczas odbioru robót remontowych